Thanh toán trực tuyến

  1. Thụ hưởng công ty

Chủ TK: Công ty TNHH Công Nghiệp Pure Rich Việt Nam

Số tài khoản:1180 0263 4537 – tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ( Vietinbank) – Chi nhánh
Quang Minh (Hội sở)

     2. Thụ hưởng cá nhân

Chủ TK: Nguyễn Thị Quỳnh

Số tài khoản: 1080 0517 5377- tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ( Vietinbank) – Chi nhánh
Đông Hà Nội

     3. Thụ hưởng cá nhân

Chủ TK: Trần Văn Nguyên

Số tài khoản: 1008 6692 0092- tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam ( Vietinbank) – Chi nhánh
Quang Minh (Hội sở)