Gân bế, chỉ bế (CREASING MATRIX)

Màng chít, Màng co

Dây đai, dây bẹ